اطلاعیه تغییر زمان و مکان برگزاری مسابقه دست ساخته های فیزیک!

با توجه به درخواست دانشجویان، دانش آموزان و اساتید محترم زمان برگزاری مسابقه دست ساخته های فیزیک در تاریخ دوم آبان ماه سال 1397 در دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار خواهد شد.